ท่านต้องการให้ ทม.หนองปลิง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 91 )
32.62%
ด้านสาธารณูปโภค ( 89 )
31.90%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 88 )
31.54%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 10 )
3.58%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 1 )
0.36%