ท่านต้องการให้ ทม.หนองปลิง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 94 )
32.87%
ด้านสาธารณูปโภค ( 90 )
31.47%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 89 )
31.12%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 11 )
3.85%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 2 )
0.70%