หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
-ว่าง-
ปลัดเทศบาลเมืองหนองปลิง
นางสาว สุชาดา อารีทม
รองปลัดเทศบาลเมืองหนองปลิง
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองหนองปลิง
โทร : 094-746-5639
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางปัณฑา จูด้วง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางช่อทิพย์ ทองปรน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายประสิทธิ์ พันธ์ผง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ลมไธสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางศุทธินี วังศิริกุล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ