หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
เทศบาลเมือง หนองปลิง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
วิสัยทัศน์ เทศบาลเมืองหนองปลิง
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลเมืองหนองปลิง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
 
 
 
 
 
 
ปลัดเทศบาลเมืองหนองปลิง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
- งานจัดทำ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี
- งานตรวจสอบความถูกต้อง ในการดำเนินงาน
- งานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการ
- งานประเมินการควบคุมภายใน ของหน่วยรับตรวจ
- งานรายงานผล การตรวจสอบภายใน
 
รองปลัดเทศบาลเมืองหนองปลิง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
  กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
1. ฝ่ายอำนวยการ
- งานราชการทั่วไป
- งานเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
- งานธุรการ งานสารบรรณ
- งานกิจการสภาเทศบาล
- งานบุคคลของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
- งานสวัสดิการสังคม
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานนิติการ
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานราชการที่มิได้กำหนด ให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนักหรือส่วนราชการใด ในเทศบาลเป็นการเฉพาะ
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานธุรการ งานสารบรรณ
- งานการเงิน การคลังและการบัญชี
- งานจัดเก็บรายได้ และพัฒนารายได้
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานธุรการ งานสารบรรณ
- งานสารวจ งานออกแบบ และเขียนแบบ
- งานการโยธา
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
- งานการควบคุมอาคาร
- งานเครื่องจักรกล และงานช่วยเหลือสนับสนุน เครื่องจักรกล
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานธุรการ งานสารบรรณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล
- งานจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
- งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- งานประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
- งานงบประมาณ
- งานขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน ของเทศบาล
- งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และฉบับเพิ่มเติม
- งานติดตามและประเมินผลแผนงาน และโครงการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานสารสนเทศ
   
 
1. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
- งานธุรการ งานสารบรรณ
- งานบริหารการศึกษา
- งานพัฒนาการศึกษา
- งานโรงเรียน
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานศาสนา
- งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- งานการกีฬาและนันทนาการ
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานบริหารงานบุคคลของพนักงานคร ูบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   
   
   
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 094-628-9363
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10