หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
วิสัยทัศน์ เทศบาลเมืองหนองปลิง
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลเมืองหนองปลิง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
 
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนา กฎหมายเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว2407) 27 พ.ย. 2550
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 11/2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว530) 23 พ.ย. 2550
ย้ายและมอบหมายกลุ่มทั่วไป จำนวน 43 คน 23 พ.ย. 2550
ย้ายระดับ 6 เพื่อเตรียมเลื่อนระดับ 7 กลุ่มทั่วไป จำนวน 56 คน 23 พ.ย. 2550
ย้ายและมอบหมายกลุ่มการเงินและบัญชี จำนวน 15 คน 23 พ.ย. 2550
ย้ายและมอบหมายตำแหน่งนิติกรและเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 10 คน 23 พ.ย. 2550
เลื่อนระดับและรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 7 จำนวน 43 คน 23 พ.ย. 2550
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว) 23 พ.ย. 2550
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เดือนพฤศจิกายน 2550 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว2400) [บัญชีจัดสรร ฯ] 23 พ.ย. 2550
ขอความร่วมมือในการดำเนินการอนุญาตก่อสร้างสถานีบริการ (ปั๊มก๊าซ) (มท 0804.5/ว28) 22 พ.ย. 2550
ปรับเปลี่ยนขั้นตอนพิธีตามกำหนดการมอบบ้าน "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2389) 22 พ.ย. 2550
หนังสือนำส่งหนังสือคู่มือการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเกี่ยวกับหน้าที่สาธารณะของ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว2360) 22 พ.ย. 2550
การรับสมัครข้าราชการเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนิติกร (มท 0802.3/ว2382,ว455) 22 พ.ย. 2550
รับสมัครบุคลากรของ อปท.เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 (มท 0807.3/ว2357) 22 พ.ย. 2550
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่ว ไปและการรณรงค์แก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว3964) 22 พ.ย. 2550
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว2334) 21 พ.ย. 2550
รายงานติดตามสถานะขอเบิก Report ID A08C (มท 0803/ว2333) 21 พ.ย. 2551
ประกาศกระ ทรวงการคลัง เรื่อง การคงสิทธิตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการที่ ลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)(มท 0803/ว2332) 21 พ.ย. 2550
ประกาศกระ ทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นราย เดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (มท 0803/ว2331) 21 พ.ย. 2550
การ ซักซ้อมความเข้าใจ และการเพิ่มความคล่องตัวในการปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (มท 0803/ว2330) 21 พ.ย. 2550
<< หน้าแรก...     1137      1138      1139      1140     (1141)     1142      1143      1144      1145     ....หน้าสุดท้าย >> 1,149
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-875-5431
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10