หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
วิสัยทัศน์ เทศบาลเมืองหนองปลิง
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลเมืองหนองปลิง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
 
 
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว2096) [บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณฯ] 15 ต.ค. 2550
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว2066) [บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ฯ] 15 ต.ค. 2550
เชิญประชุมซักซ้อมมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551(ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/2101) 15 ต.ค. 2550
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว2092) 15 ต.ค. 2550
คำ ชี้แจง เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหากรณีการอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของ อบต.วังน้ำเขียว ไปบรรจุและแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยไม่เรียงตามลำดับที่ที่สอบได้ และกรณีของอปท.อื่นที่มีการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน 15 ต.ค. 2550
การมอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติราชการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว1071) 15 ต.ค. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งสายงานบริหารของเทศบาล [วัน เวลา สถานที่] 15 ต.ค. 2550
แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน (มท 0804.4/ว2062) 12 ต.ค. 2550
แจ้งรหัสงบประมาณเงินอุดหนุน สำหรับการศึกษา ภาคบังคับ (บำเหน็จบำนาญ)(มท 0808.5/ว2071) 12 ต.ค. 2550
แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/13771) 12 ต.ค. 2550
ขอความร่วมมือให้องค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับการฝึกอบรม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว2068) 12 ต.ค. 2550
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว2054) [แนวทางการบันทึกข้อมูล รายได้-รายจ่าย ฯ] [แนวทางการตรวจสอบข้อมูล รายได้-รายจ่าย ฯ] 12 ต.ค. 2550
ขอให้ทบทวนและกำหนดมาตรการป้องปราม กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินงบประมาณของทางราชการจัดซื้อสิ่งของแจก ให้ราษฎรโดยใส่ชื่อของตนลงบนสิ่งของ (มท 0808.2/ว3475) 11 ต.ค. 2550
สารเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบรอบ 5 ปี 11 ต.ค. 2550
การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (มท 0809.5/ว165) 11 ต.ค. 2550
แจ้งแนวทางเพิ่มเติมการดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา"(ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2060) 11 ต.ค. 2550
สำรวจ อปท. เข้าร่วมโครงการจัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เบื้องต้น (LTAXMAP)(มท 0808.3/ว2037) 10 ต.ค. 2550
การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล (มท 0808.3/ว2038) 10 ต.ค. 2550
การจัดทำรายงานการเงินประจำปีจากระบบ GFMIS (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว2045) 10 ต.ค. 2550
การแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าจากงบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว2000) 10 ต.ค. 2550
<< หน้าแรก...     1144      1145      1146      1147     (1148)     1149   
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-875-5431
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10