หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
วิสัยทัศน์ เทศบาลเมืองหนองปลิง
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลเมืองหนองปลิง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
 
 
ซักซ้อมการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยหรือครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว103) 3 ส.ค. 2550
ขอส่งระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว359) 3 ส.ค. 2550
การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว1457) 3 ส.ค. 2550
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2550 (แก้ไขล่าสุด)(ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว1451) [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ฯ] 3 ส.ค. 2550
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 (มท 0808.3/ว1456) [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 3 ส.ค. 2550
การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสวัสดิการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0802.2/ว1450) 2 ส.ค. 2550
ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2550 (มท 0890.2/ว1437) 2 ส.ค. 2550
การประชาสัมพันธ์การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (มท 0809.8/3018) 2 ส.ค. 2550
แจ้ง รายชื่อข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพหัว หน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปี 2550 (มท 0809.2/ว96) 2 ส.ค. 2550
การอบรมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2550 (มท 0893.4/ว1414) 2 ส.ค. 2550
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนครูสำหรับโรงเรียนถ่ายโอน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/9781-9816) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ส.ค. 2550
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งในสาย งานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 (ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3-5) ประจำปี พ.ศ.2550 (มท0802.3/ว1442-3) 2 ส.ค. 2550
การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ท้องถิ่นจังหวัด หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ปฏิบัติราชการแทน 27 ก.ค. 2550
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง (มท 0803/ว1397) 27 ก.ค. 2550
ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วย งานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 (มท 0803/ว1396) 27 ก.ค. 2550
แจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (มท 0805/ว2299) 27 ก.ค. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรนายก อบต. รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว1388) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [แผนที่ ฯ] 27 ก.ค. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2550 หลักสูตรสมาชิกสภา อบจ. รุ่น 2 และหลักสูตรที่ปรึกษา นายก อปท. รุ่น 1 (มท 0807.3/ว1413) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [แผนที่ ฯ] 27 ก.ค. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 9 (มท 0807.3/ว1337) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [แผนที่ ฯ] 27 ก.ค. 2550
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เดือนกรกฎาคม 2550 ให้แก่ อปท. (มท 0808.3/ว1411) [บัญชีจัดสรรฯ] 27 ก.ค. 2550
<< หน้าแรก...     1124      1125      1126      1127     (1128)     1129      1130      1131      1132     ....หน้าสุดท้าย >> 1,149
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-875-5431
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10