หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
วิสัยทัศน์ เทศบาลเมืองหนองปลิง
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลเมืองหนองปลิง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
 
 
การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1826 1 พ.ค. 2566
แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 11 - 15 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1828 1 พ.ค. 2566
เชิญประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการดำเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2566 กศ. มท 0816/ว1823 1 พ.ค. 2566
เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สถ. ครั้งที่ 3/2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว87 1 พ.ค. 2566
การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤษภาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1771 1 พ.ค. 2566
การประกวดคลิปวิดีโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว1705 สิ่งที่ส่งมาด้วย 28 เม.ย. 2566
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ประสงค์ถ่ายโอนมายังสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1804 28 เม.ย. 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566 กศ. มท 0816.5/5938-5939 สิ่งที่ส่งมาด้วย 28 เม.ย. 2566
ขอแจ้งเลขที่บัญชีโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 กศ. มท 0816.5/ว1792 28 เม.ย. 2566
แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมที่สิ้นสุดการดำเนินงาน กค. มท 0803.3/ว1778 27 เม.ย. 2566
หารือการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้แก่ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินราชินี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1703 27 เม.ย. 2566
การพิจารณาให้ใช้ใบรับรองแพทย์แทนใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นการขั่วคราว กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนด้วยเหตุฉุกเฉิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1777 27 เม.ย. 2566
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1769 27 เม.ย. 2566
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1768 27 เม.ย. 2566
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยเรื่องอื่น ๆ อันอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ หรืออำนาจหน้าที่ของสัตวแพทยสภา ในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2563 กสธ. มท 0819.3/ว1776 27 เม.ย. 2566
ปรับปรุงประกาศอัตราค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการรังสีรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน กค. มท 0803.3/ว1767 27 เม.ย. 2566
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว1718 27 เม.ย. 2566
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับชมดนตรีระดับโลก การแสดงวัฒนธรรม และฟังการบรรยายโลกจิตใจในงาน Culture Concert ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว1741 27 เม.ย. 2566
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอขอแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว1755 27 เม.ย. 2566
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1756 27 เม.ย. 2566
<< หน้าแรก...     4      5      6      7     (8)     9      10      11      12     ....หน้าสุดท้าย >> 1,149
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-875-5431
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10