หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
วิสัยทัศน์ เทศบาลเมืองหนองปลิง
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลเมืองหนองปลิง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
 
 
ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1864 3 พ.ค. 2566
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว1863 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 พ.ค. 2566
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1860 3 พ.ค. 2566
การรับ-ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สน.คท. มท 0808.3/ว1857 3 พ.ค. 2566
การขยายระยะเวลาการเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1859 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 พ.ค. 2566
ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ประจำเดือนมีนาคม 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1842 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 พ.ค. 2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1853 อาหารกลางวัน การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 พ.ค. 2566
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเก็บข้อมูลแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1856 3 พ.ค. 2566
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1849 3 พ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7 สน.คท. มท 0808.4/ว1845 รายชื่อ รุ่นที่ 7 3 พ.ค. 2566
แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1850 2 พ.ค. 2566
การสำรวจข้อมูลกลุ่มวิชา เพื่อจัดทำประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง ฉบับเพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1844 2 พ.ค. 2566
ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1841 2 พ.ค. 2566
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3704 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พ.ค. 2566
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกคนพิการ ทุพพลภาพและผู้สูงอายุในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว3702 2 พ.ค. 2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1827 2 พ.ค. 2566
ผลการคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ระดับเขต ประจำปี พ.ศ. 2566 กปต. มท 0811.1/ว1811 2 พ.ค. 2566
รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1825 2 พ.ค. 2566
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (บรรจุภาค/เขตอื่น) สน.บถ. บัญชีข้ามเขต 1 พ.ค. 2566
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 14 สน.บถ. บัญชีในเขต 1 พ.ค. 2566
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10      11     ....หน้าสุดท้าย >> 1,149
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-875-5431
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10