หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
วิสัยทัศน์ เทศบาลเมืองหนองปลิง
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลเมืองหนองปลิง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
 
 
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1969 12 พ.ค. 2566
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กค. มท 0803.3/ว1970 เอกสารไฟล์ word 12 พ.ค. 2566
ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1965 เอกสารไฟล์ word 12 พ.ค. 2566
เร่งรัดการรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1968 เอกสารไฟล์ word 12 พ.ค. 2566
รายงานข้อมูลคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1967 เอกสารไฟล์ word 12 พ.ค. 2566
การดำเนินการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา กพส. มทอ0810.6/ว4076 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 12 พ.ค. 2566
รายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กค. มท 0803.3/ว1957 เอกสารไฟล์ word 12 พ.ค. 2566
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1949 12 พ.ค. 2566
โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 32 กค. มท 0803.4/ว1958 เอกสารไฟล์ word 12 พ.ค. 2566
การนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการดำเนินโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 มอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา กศ. มท 0816.5/ว1951 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร file word 12 พ.ค. 2566
รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) กต. มท 0818.2/ว1952 12 พ.ค. 2566
ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1910 เอกสาร word 11 พ.ค. 2566
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาทั่วไปทุกแห่ง ผ่านระบบ Webex แบบ Cloud Meeting ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1950 เอกสารแนบ เอกสาร word 11 พ.ค. 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1944 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word 11 พ.ค. 2566
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1946 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word 11 พ.ค. 2566
การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว1928 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 11 พ.ค. 2566
การปรับปรุงบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สน.คท. มท 0808.2/ว1166 เอกสารแนบ 11 พ.ค. 2566
การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วงฤดูกาลระบาด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1934 สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 พ.ค. 2566
การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1901 10 พ.ค. 2566
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6419-6494 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word 10 พ.ค. 2566
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 1,149
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-875-5431
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10