หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
วิสัยทัศน์ เทศบาลเมืองหนองปลิง
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลเมืองหนองปลิง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
 
 

ข้าวแต๋นทิพตะวัน
 

ศิลปะพับผ้าขนหนู (พวงหรีด)
  
 

วัดหนองปลิง
  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทม.หนองปลิง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 31 ส.ค. 2558
 
 
กำหนดราราคกลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหนองปลิง [ 24 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 2 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเส้นเมรุราชพฤกษ์เชื่อมบ้านนางประไพ [ 16 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ [ 15 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 23 
 
ทต.คลองแม่ลาย 26 มิถุนายนของทุกปี (วันต่อต้านยาเสพติดโลก) [ 26 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.โนนพลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประ [ 26 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.ลานกระบือ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.ไทรงาม การเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรงาม(คาบ9) [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองน้ำไหล ครงการรณรงค์การป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.หนองปลิง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านเอื้ออาทร ปีการศึกษา 1/2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าพุทรา ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ. [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.บ่อถ้ำ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านคลองใหม่พัฒนา [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.บ่อถ้ำ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ) หมู่ที่ 14 บ้านคลองเจริญ ตำ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ไทรงาม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 โดยคณะทำง [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
ทม.หนองปลิง ิกิจกรรม วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อถ้ำ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเนินยางงาม ตำบ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทม.หนองปลิง ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อถ้ำ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระธาตุ ตำ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
   
 
 
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1917  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว4360  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.4/ว1918  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1916  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design) กพส. มท 0810.6/ว1894  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ กพส. มท 0810.4/ว1915  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1911  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1908  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1891 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1912  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) (ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน) กรมการปกครอง ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว1658  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo and Symposium 2022) กพส. มท 0810.6/ว1875  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว1882  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1890  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว1849 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร] [เอกสาร]  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4437  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว1881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
เพื่อขอทราบข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.4/ว1887  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1884 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/7451  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/7452  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1880  [ 22 มิ.ย. 2565 ]

 
 
    
 
 
กพ 0023.5/ว283 การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 1)  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.5/ว306 การโอนเงินจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ และเงินอื่น ผ่านระบบ KTB Corporate Online (ดู : 25)  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2878 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (ดู : 7)  [ 22 มิ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2879 การรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (ดู : 7)  [ 22 มิ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2877 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue) (ดู : 4)  [ 22 มิ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2880 ชี้แจงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้มีสิทธิ โดยใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (ดู : 4)  [ 22 มิ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2851 ขอความร่วมมือประสานแจ้งการสนับสนุนนโยบายทศวรรษมาตรการการชะลอไตเสื่อมเพื่อลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ (ดู : 4)  [ 21 มิ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2821 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (ดู : 12)  [ 20 มิ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2816 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 (ดู : 8)  [ 20 มิ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2812 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 (ดู : 5)  [ 20 มิ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2819 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ (พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3) (ดู : 3)  [ 20 มิ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2818 แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564 มีผลใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ดู : 3)  [ 20 มิ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2817 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 3)  [ 20 มิ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2748 การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย (ดู : 6)  [ 15 มิ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2750 ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ (ดู : 5)  [ 15 มิ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2746 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด (ดู : 1)  [ 15 มิ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2747 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) (ดู : 2)  [ 15 มิ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2749 การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล้กทรอนิกส์ ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน กรมการปกครอง (ดู : 5)  [ 15 มิ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2751 ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือบันทึกปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784 (ดู : 4)  [ 15 มิ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2722 ขอความอนุเคราะหฺให้องคืกรปกครอง่สวนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 11)  [ 14 มิ.ย. 2565 ]  

 
 
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และE-mail เทศบาลเมืองหนองปลิง (14 มิ.ย. 2564)    อ่าน 184  ตอบ 2  
กระดานสนทนา ถาม-ตอบ (13 ก.พ. 2565)    อ่าน 330  ตอบ 3  
แบบคำขอถังขยะ (28 พ.ค. 2564)    อ่าน 181  ตอบ 1  
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-875-5431
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
เทศบาลเมืองหนองปลิง