หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
''ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม''
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปลิง
วิสัยทัศน์ เทศบาลเมืองหนองปลิง
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
เทศบาลเมืองหนองปลิง
www.nongplingcitykpp.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลเมืองหนองปลิง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
 
ผ้ามัดย้อมศิลาแลง
ข้าวแต๋นทิพตะวัน
  
วัดหนองปลิง
  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทม.หนองปลิง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 31 ส.ค. 2558
 
Code : 01d42e
 
 
Code : 01d42e
 
 
ประชาสัมพันธ์ขอแจ้งระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา [ 29 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์ QR Code รายงานการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำปิงและคลองสว [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
เผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑,๒,๖,๑๑ ถึงซอยเทิดไท้ [ 23 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 4 
 
อบต.อ่างทอง เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 69 
ทต.ระหาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ทรงธรรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 860 โดย [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ทรงธรรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการลดขยะและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทม.หนองปลิง ประชาสัมพันธ์ขอแจ้งระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าพุทรา [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองขลุง ประกาศผลชนะการเสนอราคา วิธีประกวดราาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) โครงการก่อสร้างถ [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองสมบูรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรงาม ผลการคัดเลือกปรัธานคณะกรรมการแปรญัติร่างเทศบัญญัติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัติร [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรงาม ประกาศฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแก้ว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตัดต้นไม้ที่สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือน อันเนื่ [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแก้ว เกิดวาตภัย ตำบลสระแก้ว เร่งสำรวจความเสียหายช่วยเหลือผู้ประสบภัย [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.วังควง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ทรงธรรม ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
   
 
 
ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย กสว. มท 0820.2/ว1305  [ 28 มี.ค. 2566 ]
การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.5/ว1315  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1314  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ปัญหาอุปสรรคหลังการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1292  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1312  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอแจ้งข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาของ นายบุญมี สุระโคตร กพส. มท 0810.4/ว1279  [ 28 มี.ค. 2566 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1302  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ (Power ๋Coding) กศ. มท 0816.3/ว1299 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 21 - 25 กค. มท 0803.4/ว1300 รายชื่อ รุ่นที่ 21 - 25  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1298  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แนวทางการจัดกิจกรรม (สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1280  [ 27 มี.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 34 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1291 รายชื่อ  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การสำรวจความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1275  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1278 บัญชีแนบท้าย  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (TACS66) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1276  [ 27 มี.ค. 2566 ]
ผลการดำเนินการตามกรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละครัวเรือนที่มีการจัดทำถึงขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว1252 เอกสารแนบ  [ 27 มี.ค. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 4 ไปรวมกับรุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1269  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ.  [ 24 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1227  [ 24 มี.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2 กศ. มท 0816.2/ว1268 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1256  [ 24 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1265 เอกสารแนบ  [ 24 มี.ค. 2566 ]
การขออนุมัติใช้ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้เป็นตราเครื่องหมายของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สน.คท. มท 0808.2/ว1259  [ 24 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1238 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กสว. มท0820.3/ว1251 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]

 
 
    
 
 
กพ 0023.4/ว 625 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และยกระดับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 627 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 12)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 629 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (ดู : 6)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 628 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) (ดู : 6)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 615 โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 (ดู : 8)  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 609 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 (ดู : 16)  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 620 ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ดู : 4)  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 607 แจ้งเลขที่โอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2565 (ดู : 18)  [ 31 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 0092 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 (ดู : 0)  [ 30 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 96 แจ้งโอนเงินรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2565 (ดู : 20)  [ 30 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 95 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 17)  [ 30 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว532 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) (ดู : 0)  [ 27 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 487 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล) สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ดู : 2)  [ 26 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว488 การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109-65) (ดู : 0)  [ 26 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 489 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 0)  [ 26 ม.ค. 2566 ]  
กพ0023.2/ว 141 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร (ก.อบต.จังหวัดกำแพงเพชร) ครั้งที่ 1 /2566 (ดู : 44)  [ 26 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 490 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ดู : 0)  [ 25 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 466 การเสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2566 (ดู : 0)  [ 25 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 465 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 10 (ดู : 0)  [ 25 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 464 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) (ดู : 10)  [ 25 ม.ค. 2566 ]  

 
 
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และE-mail เทศบาลเมืองหนองปลิง (15 มี.ค. 2566)    อ่าน 359  ตอบ 6  
ช่องทางบริการประชาชน (17 ม.ค. 2566)    อ่าน 30  ตอบ 0  
ที่ดิน ภบท.5 (15 มี.ค. 2566)    อ่าน 21  ตอบ 1  
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-875-5431
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
เทศบาลเมืองหนองปลิง